ฝ่ายงานพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา:nhvจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน 4 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ ปลอดสารพิษ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 180 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 780 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 2,100 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride 50 mg injection จำนวน 4,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 2,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาดำนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อน้ำยาเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน 4 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 แบบ High Dose For Treatment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อ 99m TC Generator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 14,400 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 14,400 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวดราคา, ประกาศ, ราคากลาง, คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อน้ำยาโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
17 ส.ค. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ส.ค. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ค. 2564
ร่างประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.ค. 2564
ร่าง ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.ค. 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และชุโปรแกรม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มิ.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 มิ.ย. 2564
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 มิ.ย. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มิ.ย. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มิ.ย. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวด,ราคากลาง,คุณลัษณะเฉพาะ,จ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 2/6/64
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 พ.ค. 2564
การจัดซื้อเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนัก จำนวน 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 พ.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนัก จำนวน 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 พ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ค. 2564
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 พ.ค. 2564
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 พ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบระมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบระมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 เม.ย. 2564
จัดซื้อชุดบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 เม.ย. 2564
การซื้อจัดซื้อเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนัก จำนวน 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 เม.ย. 2564
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทาสีอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 มี.ค. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 มี.ค. 2564
ประกาศประวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทาสีอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 มี.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 ก.พ. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสารทึบรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.พ. 2564
ประกาศผูู้ชนะการเสนอประกวดราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.พ. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.พ. 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบผสมยาฉีดัอตโนมัติแบบครบวงจร (Fully automated IV compounding System) จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.พ. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบบำบัดอากาศในอาคาร จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคากลางคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องวัดรังสีประจำวัน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องติดบาร์โค้ดหลอดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบบำบัดอากาศในอาคาร จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 ม.ค. 2564
ประกาศประกวด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2 จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 ม.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง(เวชภัณฑ์ยา) เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดบาร์โค้ดหลอดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ธ.ค. 2563
ประกาศประกวด รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง จัดซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจัดซื้อระบบผสมยาฉีดอัตโนมัติแบบครบวงจร (Fully automated IV compounding System) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ธ.ค. 2563
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง(เวชภัณฑ์ยา) เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2563
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ธ.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin HCl 50 mg injection จำนวน 4,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg injection จำนวน 850 vial และGemcitabine 1 g injection จำนวน 230 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 injection จำนวน 2,624 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tablet จำนวน 60 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg injection จำนวน 5,700 vial และCalcium folinate 300 mg injection จำนวน 2,880 via lประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 300 vial และPaclitaxel 300 mg injection จำนวน 1,730 via lประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 150 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 150 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 150 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 40 mg injection จำนวน 140 vial และIrinotecan 100 mg injection จำนวน 300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 40 mg injection จำนวน 140 vial และIrinotecan 100 mg injection จำนวน 300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 40 mg injection จำนวน 140 vial และIrinotecan 100 mg injection จำนวน 300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า และต้นไม้ ระยะเวลา 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 650 vial และOxaliplxtin 100 mg injection จำนวน 1,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 650 vial และOxaliplxtin 100 mg injection จำนวน 1,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 650 vial และOxaliplxtin 100 mg injection จำนวน 1,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg capsule จำนวน 240 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg capsule จำนวน 240 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg capsule จำนวน 240 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,190 vial และCarboplatin 450 mg injection จำนวน 1,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,190 vial และCarboplatin 450 mg injection จำนวน 1,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,190 vial และCarboplatin 450 mg injection จำนวน 1,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน นะยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดจัดซื้อระบบผสมยาฉีดอัตโนมัติแบบครบวงจร (Fully automated IV compounding System) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4k พร้อมหัวกล้องสำหรับทำการผ่าตัดชนิดพิเศษ สำหรับการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล Digital general x-ray unit โรงพยาบาลมหา-วชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2563
ประกาศร่างจัดซื้อระบบผสมยาฉีดอัตโนมัติแบบครบวงจร (Fully automated IV compounding System) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา I-131 Capsile for Treatment ขนาดความแรงรังสี 100,150,200 mCI ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ต.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ต.ค. 2563