ฝ่ายงานพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มิ.ย. 2565
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัชรกิติยาภา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มิ.ย. 2565
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัชรกิติยาภา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มิ.ย. 2565
ประกาศ ประกวด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - เครื่องย้อมสีแกรมแบบอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง Perspective ก่อสร้างอาคาร 8 เหลี่ยม สำหรับจุดพักคอยและจุดคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2565
ประกวด ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงแผนกวินิจฉัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 พ.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 พ.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับโฉม ทันสมัย Modernized IPD จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 พ.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง Perspective : ก่อสร้างอาคาร 8 เหลี่ยม สำหรับจุดพักคอยและจุดคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 พ.ค. 2565
ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบไฟฟ้า (Defirbrilator) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Monitor) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์กล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ร่างประกาศจ้างเหมาปรับปรุงแผนกรังสีรังวินิจฉัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง Perspective : ก่อสร้าง Co-Working Space จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 เม.ย. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 เม.ย. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2565
ประกาศประวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 1,020 vial และ Oxalipltin 100 mg injection จำนวน 1,575 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มี.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะ ชุดตรวจการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen (ATK) จำนวน 17,500 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 1,020 vial และ Oxalipltin 100 mg injection จำนวน 1,575 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
15 มี.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 มี.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้าย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับการจำลองการฉายรังสีรักษา จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.พ. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ก.พ. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเตรียมบล็อกพาราฟินสำหรับตัดเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ก.พ. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.พ. 2565
เอกสารประกาศผุ้ชนะ , ประกวดราคา , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 17,500 เทส
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.พ. 2565
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จัดซื้อเตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ จำนวน 10 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.พ. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมบล็อกพาราฟินสำหรับตัดเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเตียงสำหรับฉายรังสีระยะใกล้ ด้วยเทคนิค 3D Image guided Brachytherapy พร้อมรางเคลื่อนย้าย ชนิดสามารถใช้ร่วมกับการจำลองการฉายรังสีรักษา จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ม.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบค่าเสื่อม สปสช.)
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ม.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2565
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2565
เอกสารประกาศ , ประกวดราคา , รายละเอียดคุณลักณะเฉพาะ , ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ธ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg 5 mL injection จำนวน 3,000 vial และ Calcium folinate 300 mg 30 mL injection จำนวน 2,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ธ.ค. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine – SPECT/CT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine – SPECT/CT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg 5 mL injection จำนวน 3,000 vial และ Calcium folinate 300 mg 30 mL injection จำนวน 2,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 พ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2564
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบผลิตอากาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ต.ค. 2564
ร่างประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 10 เตียง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ต.ค. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 ต.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 2,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 180 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride 50 mg injection จำนวน 4,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 780 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 2,100 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine – SPECT/CT) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 14,400 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab emtansine 100 mg injection จำนวน 20 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atezolizumab 1200 mg 20 ml injection จำนวน 25 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 แบบ High dose For Treatment ความแรงรังสี 100, 150, 200 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ 99m TC Generator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา:nhvจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน 4 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ ปลอดสารพิษ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 180 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 780 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 2,100 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin hydrochloride 50 mg injection จำนวน 4,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 2,300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาดำนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อน้ำยาเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน 4 หมวด ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 แบบ High Dose For Treatment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อ 99m TC Generator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวด , ประกาศ , ราคากลาง , คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 14,400 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 14,400 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
เอกสารประกวดราคา, ประกาศ, ราคากลาง, คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อน้ำยาโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.ย. 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ก.ย. 2564
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
23 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดซื้อ จัดจ้าง
17 ส.ค. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ส.ค. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ก.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ค. 2564
ร่างประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.ค. 2564
ร่าง ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.ค. 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และชุโปรแกรม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มิ.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 มิ.ย. 2564
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 มิ.ย. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 มิ.ย. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มิ.ย. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวด,ราคากลาง,คุณลัษณะเฉพาะ,จ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 2/6/64
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
21 พ.ค. 2564
การจัดซื้อเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนัก จำนวน 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 พ.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนัก จำนวน 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 พ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ค. 2564
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 พ.ค. 2564
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมานุภาพและศาลาประกอบ (ไม่ใช่โบราณสถาน) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 พ.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบระมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบระมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 เม.ย. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 เม.ย. 2564
จัดซื้อชุดบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 เม.ย. 2564
การซื้อจัดซื้อเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนัก จำนวน 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 เม.ย. 2564
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทาสีอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 มี.ค. 2564
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 มี.ค. 2564
ประกาศประวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทาสีอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกาญจนบารมี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 มี.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 ก.พ. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสารทึบรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.พ. 2564
ประกาศผูู้ชนะการเสนอประกวดราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.พ. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
8 ก.พ. 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบผสมยาฉีดัอตโนมัติแบบครบวงจร (Fully automated IV compounding System) จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ก.พ. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบบำบัดอากาศในอาคาร จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
4 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคากลางคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องวัดรังสีประจำวัน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องติดบาร์โค้ดหลอดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
14 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบบำบัดอากาศในอาคาร จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 ม.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 ม.ค. 2564
ประกาศประกวด ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ ระดับ 2 จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 ม.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง(เวชภัณฑ์ยา) เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2564
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2564