เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00น. 02-5461960-6 139 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

#ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ภายใต้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

- มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 โดยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการในโรงพยาบาล ให้ได้รับบริการที่มีความทันสมัย มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้า และได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สนับสนุนด้านการศึกษา งานทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

- เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ในการจัดบริการและให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าถึงบริการและเข้าใจเรื่องโรคมะเร็ง ด้านการศึกษารวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งสนับสนุนในด้านการค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งอื่น ๆที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

- สนับสนุนทุนให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ในการศึกษาต่อเนื่องการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง

- สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีเมื่อจำเป็น

- มีการเพิ่มทุนด้วยการรับบริจาคหรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆของมูลนิธิ เพื่อให้มูลนิธิมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

- สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยสนับสนุนในด้านการรักษาพยาบาล และการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

- มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี มิได้กระทำการเรี่ยไรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 แต่อย่างใด ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินกิจการของมูลนิธิฯ จะไม่ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน ให้กับกรรมการหรือสมาชิกของมูลนิธิฯ

  • มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

    - เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

    - เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

    - ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ

    - รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

#ผู้บริหาร

คณะกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ผู้ก่อตั้ง และคณกรรมการบริหารงานปัจจุบัน

นาย- -

ประธานมูลนิธิ

นายเอกภพ หมื่นนุช

รองประธานมูลนิธิ

นางวรรณา ฉายอรุณ

กรรมการ

นางนุชลินดา เอี่ยมบุตรลบ

กรรมการ

นายจินดา มุกดาดี

กรรมการ

นางพรนภา มดแสง

กรรมการ

นางสุปรีดา ธุระเจน

เหรัญญิก

นายวีรพล นาคะไพบูลย์

เลขานุการมูลนิธิ

#ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ตั้ง

139 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

เวลาทำการ

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

เบอร์ติดต่อ

02-5461960-6