#พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล

เอกสารเผยแพร่
วันที่
ดู
ดาวโหลด
หนังสือมอบอำนาจการให้ดำเนินการประมวนผลข้อมูลส่วนบุคคล
21 มิถุนายน 2565
ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์ (Data Processing Agreement)
20 มิถุนายน 2565
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)
16 มิถุนายน 2565
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
-
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์
-
หนังสือแจ้งประมวลผล (privacy notice)รพ-สถาบัน
-
หนังสือแจ้งประมวลผล (privacy notice)สำนักดิจิทัลการแพทย์
-
เอกสารคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำกรมการแพทย์ (DPO:data Protection Office)
-
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์
-