โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ยินดีต้อนรับ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

#รู้จักองค์กร

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ยินดีต้อนรับ

ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด 126 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 139 กิโลเมตรที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เดิมเรียกว่า "ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี"

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  ประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๔ ได้รับบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็ง ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ด้วยความเสมอภาค และปลอดภัยในปี ๒๕๗o

 • พันธกิจ

  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีให้บริการสุขภาพอย่างผสมผสานครอบคลุม มีความปลอดภัย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

 • วัฒนธรรมองค์กร

  ความเพียรของหมู่ชน ผู้พร้อมเพรียงกัน นำให้เกิดสุข
  The exertion of those in harmony brings happiness.

 • ค่านิยม

  Mindfulness การมีสติ
  Team Work การทำงานเป็นทีม
  Humanization การมีหัวใจของความเป็นมนุษย์

 • บริการหลัก

  1. การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้านรังสีรักษาและเคมีบำบัด (ยกเว้นผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา)

  2. การบริการตรวจรังสีวินิจฉัยและตรวจรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

  3. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง

  4. การบริการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก

#ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานในปัจจุบัน

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงสุจันทรี เทพศิริ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
นางวรรณา ฉายอรุณ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
นายจินดา มุกดาดี
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
แพทย์หญิงอรจิต กำเนิดทอง
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทย์

20

แพทย์

87

พยาบาล

29

บุคลากรทางการแพทย์

208

บุคลากรสนับสนุน

#คณะแพทย์

คณะแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

คณะแพทย์ปัจจุบัน

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ

กุมารแพทย์

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ (2525)

-

นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (2545)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2547)

แพทย์หญิงอรจิต กำเนิดทอง

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (2551)

แพทย์หญิงชลศณีย์ คล้ายทอง

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2550)

แพทย์หญิงสลิล ศิริอุดมภาส

แพทย์พยาธิวิทยา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรพยาธิวิทยากายวิภาค (2552)

แพทย์หญิงสุจันทรี เทพศิริ

แพทย์รังสีวินิจฉัย

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย (2553)

แพทย์หญิงสมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2553)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2556)

นายแพทย์ยชญ์ อนงค์พรยศกุล

รังสีแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)

- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2554)

แพทย์หญิงนิรินธน์ กุลวรรณวิจิตร

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2556)

แพทย์หญิงณัฐฐา อาศนเลขา

อายุรแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2556)

แพทย์หญิงกุลฉัตร ภู่โกสีย์

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2557)

แพทย์หญิงภัทราพร มณีนาวาชัย

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2559)

นายแพทย์ กิตินัทธ์ ทิมอุดม

ศัลยแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

- วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์ 2559

- ประกาศนียบัตรศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

นายแพทย์ปองภพ ตันตาปกุล

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2563)

แพทย์หญิงกันตา มักพันธ์เจริญกิจ

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2561)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ควาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบสอชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา (2563)

แพทย์หญิงดวงเต็ม ทรงวัชรชัย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2560)

#แผนกบริการ

หน่วยงาน ให้บริการ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดให้บริการอะไรบ้าง ?

รังสีรักษา

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสีทั้งแบบระยะไกล และการรักษาด้วยรังสีรักษาแบบระยะใกล้ (การใส่แร่) และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

เคมีบำบัด

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาเคมีบำบัด ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ที่มารับการรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีนรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี

คลินิกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรต่าง ๆ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคต่าง ๆ การตรวจคัดกรองมะเร็ง รวมทั้งการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการปฏิบัติตัวในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรม

ให้การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการวินิจฉัย ผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อน ขณะ และหลังการรักษา

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

บริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดกัญชา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถเข้ารับคําปรึกษาจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้และให้คําแนะนําเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาได้อย่างครอบคลุม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสําคัญ

#หน่วยบริการ

หน่วยบริการที่ โดดเด่น

หน่วยงานบริการที่มีการได้รับรางวัล

บ้านเลขที่ 5 ผาสุก

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เป็นที่พักที่โรงพยาบาลจัดให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการฉายรังสีแบบผู้ป่วยนอกที่บ้านไกล ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คลินิก หู คอ จมูก

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ และผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการรักษาด้วยอาการผิดปกติใน หู คอ จมูก ในการให้คำปรึกษา ตรวจรักษา การส่องกล้อง อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก

คลินิกประคับประคอง

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ให้บริการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการประเมินปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ดำเนินการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการจัดการปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยลดความทุกข์ทรมาน และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วย

คลินิกระงับปวด

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมเรื่องการดูแลรักษาความปวด ทั้งความปวดแบบเฉียบพลัน ความปวดแบบเรื้อรัง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้าย ร่วมกับแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา รังสีรักษา และแพทย์ด้านอื่น ๆ มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความปวด ความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมและพักผ่อนได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

คลินิกมะเร็งเต้านม

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการการวินิจฉัยปัญหาของเต้านม ได้แก่ การสอบถามประวัติ และการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ การผ่าตัด โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

#ข่าวสาร

ข่าวสาร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ข่าวภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • ทั้งหมด
 • ข่าว/กิจกรรม
 • ข่าวกรมการแพทย์
 • ข่าวอื่นๆ
นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ภารกิจ และทีมผู้บริหาร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน และนโยบายณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

10 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการทีมประสานระบบ (QST : Quality Steering Team) ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และทีมระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล

1 สิงหาคม 2565

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโรคมะเร็ง ในโครงการมหกรรมสุขภาพ "คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีมีสุข" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

28 กรกฎาคม 2565

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน และนโยบาย ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “คัดกรองมะเร็งเบื้องต้นเนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ๒๑ ปี”

23 กรกฎาคม 2565

ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง

22 กรกฎาคม 2565

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ๒๑ ปี

20 กรกฎาคม 2565

รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

18 กรกฎาคม 2565

#คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยมารับบริการ

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

#ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ตั้ง

139 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

เวลาทำการ

บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

เบอร์ติดต่อ

02-5461960-6