งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ปฏิทิน กิจกรรม

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน

รายการ
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ร่างแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 กรมการแพทย์
แผนงาน
20 พฤษภาคม 2565
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2565 ปรับครั้งที่ 2
แผนงาน
18 พฤษภาคม 2565
รายงานสรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
แผนงาน
1 มีนาคม 2565
แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
แผนงาน
22 กุมภาพันธ์ 2565
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 2563-2565
แผนงาน
31 มกราคม 2565
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
แผนงาน
18 มกราคม 2565
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมการแพทย์
แผนงาน
27 ธันวาคม 2564
แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
แผนงาน
9 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
แผนงาน
4 พฤศจิกายน 2564
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการแพทย์
แผนงาน
1 ตุลาคม 2564
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
แผนงาน
13 กันยายน 2564