งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทศาสตร์ และแผนงาน

รายการ
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมการแพทย์
แผนงาน
27 ธันวาคม 2564
แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
แผนงาน
9 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
แผนงาน
4 พฤศจิกายน 2564
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการแพทย์
แผนงาน
1 ตุลาคม 2564
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
แผนงาน
13 กันยายน 2564