#คู่มือสำหรับผู้มารับบริการ

คู่มือสำหรับผู้มารับบริการ

เอกสารดาวน์โหลด
ประเภท
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยใน
คู่มือ
คู่มือการประกันเวลาการบริการ ใส่แร่ เออริเดียม192
คู่มือ
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)
คู่มือ
การเตรียมตัวก่อนตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
คู่มือ
การให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย Bone scan
คู่มือ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มำรับกำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
คู่มือ
คู่มือการให้บริการ กระบวนการให้บริการadmitซ้ำ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
คู่มือ
คู่มือการให้บริการ การรับส่งผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์
คู่มือ
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลาการให้ยาต้านจุลชีพ
คู่มือ
คู่มือการให้บริการ ประกันเวลารอรับบริการผู้ป่วยเคมีบำบัด
คู่มือ
คู่มือการให้บริการ ผู้ป่วยที่ครบการฉายรังสีในวันที่แพทย์ตรวจ
คู่มือ
คู่มือการให้บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์
คู่มือ
คู่มือการให้บริการให้บริการงานบริการห้องเจาะเลือด
คู่มือ
คู่มือการให้บริการกายภาพบำบัด
คู่มือ
คู่มือการให้บริการdารตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย Bone scan full
คู่มือ
คู่มือการให้บริการการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย Bone scan
คู่มือ
คู่มือการให้บริการการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย
คู่มือ
คู่มือการให้บริการฝ่ายเภสัชกรรม
คู่มือ
คู่มือการให้บริการรังสีรักษา
คู่มือ
ประกันเวลาการรอรับใบนัดในผู้ป่วยที่มาตรวจติดตาม
คู่มือ
ลดระยะเวลาให้บริการ admit ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย หออภิบาลคุณภาพ
คู่มือ