โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ยินดีต้อนรับ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

#รู้จักองค์กร

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ยินดีต้อนรับ

ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด 126 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 139 กิโลเมตรที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เดิมเรียกว่า "ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี"

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4 ได้รับบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็งที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยความเสมอภาค และความปลอดภัย

 • พันธกิจ

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าด้านโรคมะเร็ง

  2. พัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งที่เชี่ยวชาญและซับซ้อนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเสมอภาค โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

  3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม(Co-creation) ทางด้านวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 4 และองค์กรวิชาชีพ

 • บริการหลัก

  1. การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้านรังสีรักษาและเคมีบำบัด (ยกเว้นผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา)

  2. การบริการตรวจรังสีวินิจฉัยและตรวจรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

  3. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง

  4. การบริการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก

#ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานในปัจจุบัน

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงสุจันทรี เทพศิริ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
นางวรรณา ฉายอรุณ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
นายจินดา มุกดาดี
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
แพทย์หญิงอรจิต กำเนิดทอง
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทย์

20

แพทย์

87

พยาบาล

29

บุคลากรทางการแพทย์

208

บุคลากรสนับสนุน

#คณะแพทย์

คณะแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

คณะแพทย์ปัจจุบัน

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์

อายุรแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว(2545)

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด (2538)

นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (2545)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2547)

แพทย์หญิงอรจิต กำเนิดทอง

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (2551)

แพทย์หญิงชลศณีย์ คล้ายทอง

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2550)

แพทย์หญิงสลิล ศิริอุดมภาส

แพทย์พยาธิวิทยา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรพยาธิวิทยากายวิภาค (2552)

แพทย์หญิงสุจันทรี เทพศิริ

แพทย์รังสีวินิจฉัย

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย (2553)

แพทย์หญิงสมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2553)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2556)

นายแพทย์ยชญ์ อนงค์พรยศกุล

รังสีแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)

- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2554)

แพทย์หญิงนิรินธน์ กุลวรรณวิจิตร

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2556)

แพทย์หญิงณัฐฐา อาศนเลขา

อายุรแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2556)

แพทย์หญิงกุลฉัตร ภู่โกสีย์

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2557)

แพทย์หญิงภัทราพร มณีนาวาชัย

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2559)

นายแพทย์ กิตินัทธ์ ทิมอุดม

ศัลยแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

- วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์ 2559

- ประกาศนียบัตรศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

นายแพทย์ปองภพ ตันตาปกุล

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2563)

แพทย์หญิงกันตา มักพันธ์เจริญกิจ

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2561)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ควาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบสอชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา (2563)

แพทย์หญิงดวงเต็ม ทรงวัชรชัย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2560)

#แผนกบริการ

หน่วยงาน ให้บริการ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดให้บริการอะไรบ้าง ?

รังสีรักษา

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสีทั้งแบบระยะไกล และการรักษาด้วยรังสีรักษาแบบระยะใกล้ (การใส่แร่) และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

เคมีบำบัด

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาเคมีบำบัด ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ที่มารับการรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีนรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี

คลินิกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรต่าง ๆ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคต่าง ๆ การตรวจคัดกรองมะเร็ง รวมทั้งการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการปฏิบัติตัวในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรม

ให้การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการวินิจฉัย ผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อน ขณะ และหลังการรักษา

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

บริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดกัญชา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถเข้ารับคําปรึกษาจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้และให้คําแนะนําเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาได้อย่างครอบคลุม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสําคัญ

#หน่วยบริการ

หน่วยบริการที่ โดดเด่น

หน่วยงานบริการที่มีการได้รับรางวัล

บ้านเลขที่ 5 ผาสุก

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เป็นที่พักที่โรงพยาบาลจัดให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการฉายรังสีแบบผู้ป่วยนอกที่บ้านไกล ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คลินิก หู คอ จมูก

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ และผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการรักษาด้วยอาการผิดปกติใน หู คอ จมูก ในการให้คำปรึกษา ตรวจรักษา การส่องกล้อง อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก

คลินิกประคับประคอง

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ให้บริการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการประเมินปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ดำเนินการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการจัดการปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยลดความทุกข์ทรมาน และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วย

คลินิกระงับปวด

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมเรื่องการดูแลรักษาความปวด ทั้งความปวดแบบเฉียบพลัน ความปวดแบบเรื้อรัง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้าย ร่วมกับแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา รังสีรักษา และแพทย์ด้านอื่น ๆ มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความปวด ความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมและพักผ่อนได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

คลินิกมะเร็งเต้านม

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการการวินิจฉัยปัญหาของเต้านม ได้แก่ การสอบถามประวัติ และการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ การผ่าตัด โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

#ข่าวสาร

ข่าวสาร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ข่าวภายในในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • ทั้งหมด
 • ข่าว/กิจกรรม
 • ข่าวกรมการแพทย์
 • ข่าวอื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 4

3 กันยายน 2564

รับมอบผลไม้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

2 กันยายน 2564

รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

2 กันยายน 2564

ร่วมให้กำลังใจบุคลากรด้านพยาบาลร่วมปฏิบัติการ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน

21-30 มิถุนายน 2564

ปรึกษาหารือเพื่อให้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

21 มิถุนายน 2564

เป็นทุกอย่างให้เธอ... MTH บ้านหลังที่สอง

21 มิถุนายน 2564

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ บริจาค วิกผมแท้ จำนวน 50 หัว สำหรับผู้ป่วยเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพพร้อมทั้งกำลังใจและความเชื่อมั่น

16 มิถุนายน 2564

ร่วมให้กำลังใจบุคลากรด้านพยาบาลร่วมปฏิบัติการ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน

15 มิถุนายน 2564

ประชุมการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการของสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านระบบ Video Conference

10 มิถุนายน 2564

#คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยมารับบริการ

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

#ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ตั้ง

139 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

เวลาทำการ

บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

เบอร์ติดต่อ

02-5461960-6