#งานทรัพยากรบุคคล

ระบบงาน บริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ไฟล์
ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
27 พ.ย. 2563
หัวข้อเอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ไฟล์
แบบคำขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
แบบฟอร์ม
15 ก.ย. 2564
แบบคำขอรับการสนับสนุนสวัสดิการของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
แบบฟอร์ม
21 ก.ย. 2564
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประเภท
ดาวน์โหลด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์ม
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการคำรับรองพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประเมินลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์ม